MR

Aan de Gooilandschool is een medezeggenschapsraad verbonden, waarin vertegenwoordigers van de ouders en van de leerkrachten zitting hebben. Ouders en personeel hebben via dit wettelijke orgaan inspraak in voorgenomen besluiten van het schoolbestuur.

In het medezeggenschapsreglement is vastgelegd bij welke zaken de instemming van de raad is vereist dan wel volstaan kan worden met het advies van de raad. Daarnaast is de raad bevoegd om over alle schoolzaken te spreken en daarover voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het schoolbestuur.

De medezeggenschapsraad beschikt over een budget om de taken naar behoren uit te kunnen voeren. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad worden zo veel mogelijk in de school gehouden en zijn openbaar. De data worden vermeld in de nieuwsbrief.

Indien u een onderwerp wilt inbrengen, kunt u dat doen bij de secretaris van de medezeggenschapsraad of per mail aan gooilandschool.mr@gmail.com.

Voor inzage in het medezeggenschapsreglement kunt u contact opnemen met één van de leden van de raad.

 

De medezeggenschapsraad bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van 3 ouders en 3 leerkrachten. Medezeggenschapsleden hebben een zittingstermijn van 3 jaar. De medezeggenschapsraad (MR) bestaat op dit moment uit de volgende personen:

  • Felicia Eijsink (voorzitter); moeder van Julie (groep 7), Emilie (groep 5) en Berend (groep 1)
  • Charlotte Bosch; moeder van Philine (groep 4) en Okke (groep 1)
  • Alexandra Poldermans; Jasper (groep 6) en Willem (groep 4)
  • Janine Geraedts (leerkracht groep 1/2)
  • Louise Nijman (leerkracht groep 1/2 en 6)
  • Annemoon Robertson (leerkracht groep 8)