School

Een school met een mooi verleden

Schoolvereniging Gooiland heeft een lange historie. In 1878 is het 'Instituut Gooiland' uit particulier initiatief opgericht, aanvankelijk als school met internaat. Dit instituut groeide uit tot een vereniging en kreeg in 1900 koninklijke goedkeuring. In 1985 zijn in verband met de Wet op het Basisonderwijs het kleuter- en lager onderwijs samengevoegd tot een basisschool genaamd de Gooilandschool. 

 

Onze school, uw school

De Gooilandschool telt ongeveer 420 leerlingen, 40 medewerkers en 17 klassen. Er zijn 5 kleutergroepen (groep 1/2) en van groep 3 tot en met 8 zijn er telkens 2. De school hanteert een maximum van 27 kinderen per groep, waarmee zij een kleinere groepsgrootte heeft dan de meeste andere scholen in de regio. Deze relatief kleine klassen in combinatie met de op de school aanwezige vakleerkrachten geven de mogelijkheid de landelijk voorgeschreven wetgeving ten aanzien van gedifferentieerd onderwijs (oftewel onderwijs op maat) op een gedegen manier in te zetten. Kinderen worden per vak ingedeeld op niveau en krijgen passend lesmateriaal en instructies behorende bij dat niveau voorgelegd. Het lerarenteam bestaat uit ervaren leerkrachten die veelal jarenlang bij de Gooilandschool werkzaam zijn. 

 

Op de Gooilandschool worden ouders betrokken in het schoolproces. Enerzijds omdat de Gooilandschool een vereniging is en wordt aangestuurd door een bestuur die bestaat uit verkozen ouders. De dagelijkse leiding van de school is in handen van een gekwalificeerde directie. Anderzijds zijn ouders vertegenwoordigd in een Medezeggenschapsraad (MR), een Oudercommissie (OC) en heeft elke groep klassenouders. Ten slotte is het contact tussen leerkrachten en ouders over de cognitieve en sociale ontwikkeling van het kind op onze school zeer belangrijk. 

 

De Gooilandschool streeft ernaar een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het kind tot wereldburger. Dat betekent dat er niet alleen aandacht is voor de cognitieve ontwikkeling van elk kind, maar ook voor sociaal emotionele kennis en vaardigheden. Diverse vakken worden op school gedoceerd aan de hand van thematische klassikale projecten met spreekbeurten, handvaardigheidslessen en leerzame uitjes. Daarnaast worden diverse activiteiten zoals de Herfstdag, Sint- en Kerstviering, schoolreisjes en schoolkamp georganiseerd. Om ouders hiervan deelgenoot te maken, wordt per groep een eigen blog bijgehouden. Elke groep heeft op de Gooilandschool een digibord.