Onderwijs

De Gooilandschool is een school voor neutraal bijzonder basisonderwijs. De school is neutraal wat wil zeggen dat zij respect heeft voor elke geloofsovertuiging, levensbeschouwing of mening. Op de Gooilandschool wordt getuige de jaarlijks zeer hoge scores bij de CITO-toetsen van groep 8, kwalitatief goed onderwijs gegeven. Rekenen, taal en spelling hebben bijzondere aandacht in het lesprogramma en worden aangevuld met ‘zaakvakken’ als geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en handvaardigheid. Daarnaast krijgen de kinderen vanaf groep 1 tot en met 8 Engelse les. Alle kinderen gymen 2 maal per week (in een eigen gymzaal op school) onder begeleiding van een gymnastiekdocent.  

 

Onze uitgangspunten voor de zorg op de Gooilandschool komen voort uit Handelingsgericht werken (HGW) en de 1-zorgroute[1]. HGW gaat onder andere uit van de onderwijsbehoeften van de leerling. Per kind kan de aanpak om te komen tot het bereiken van de leerdoelen anders zijn. Binnen HGW wordt gedacht in termen van oplossingen, kansen en mogelijkheden van een kind. 

 

Remedial Teaching (RT)

Op de Gooilandschool onderkennen we dat er kinderen zijn die een specifieke onderwijsbehoefte hebben en derhalve gespecialiseerde hulp behoeven. Dit zijn kinderen met een indicering, de zogenaamde rugzakleerlingen. Binnen het team kiezen wij ervoor om specialisten (RT’ers) buiten de klas met deze leerlingen te laten werken (pull out). Zo krijgen RT’er en kind de rust in kleiner verband de leerstof door te nemen en kan de klas in eigen tempo door werken. Het continuüm van zorg wordt gewaarborgd door intensief overleg en samenwerking tussen RT’er en leerkracht.

  

Interne Begeleiding (IB)

Bij ons op school zijn Anneloes Vroegindeweij (4 dagen per week) en Sanne Westland (3 dagen per week) de Intern Begeleiders. Zij zijn binnen de Gooilandschool belast met de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid van de school en de begeleiding van leraren bij het opstellen en uitvoeren van (groeps)plannen. Daarnaast coördineren zij de remedial teaching, de administratie rond het zorgbeleid en onderzoek. Verder voeren zij overleg met en zijn zij aanspreekpunt voor ouders en directie en geven zij leiding aan leerlingenbesprekingen.

 

Doel van het zorgbeleid is dat ieder kind op zijn eigen tempo met de individueel bepaalde begeleiding het basisonderwijs kan doorlopen. In het door de IB'er ontwikkelde en onderhouden leerlingvolgsysteem worden zaken als de individuele prestaties en emotionele ontwikkeling van leerlingen bijgehouden. Dit leerlingvolgsysteem is een handig middel om de zorgbehoefte van leerlingen af te stemmen. Tot slot ondersteunt de IB'er leerkrachten in de begeleiding van kinderen met (leer)problemen.

 

Contactpersoon

Op de Gooilandschool hebben wij twee contactpersonen: Ariane de Mol van Otterloo en Huib de Boer. Deze contactpersonen zijn het eerste aanspreekpunt bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld). Zij zijn er voor zowel leerlingen, ouders als personeel. De externe vertrouwenspersoon van de Gooilandschool is Heleen de Jong.